Santa Barbara Sunrise RV Park

  • Recreational Vehicle Parks
516 S. Salinas St.
Santa Barbara, CA 93103
(805) 966-9954